• Lagos to Abuja, 5 tonnage 300k
  • Abuja to Lagos, 5 tonnage 290k
  • Lagos to Kano, 5 tonnage 350k
  • Kano to Lagos, 5 tonnage 350k...
close